มวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานาน

มวยไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด แต่ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่นเดียวกับ กังฟูของจีน ยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่น และเทควันโดของเกาหลี

มวยไทย ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติมาแต่โบราณ เป็นการฝึกให้รู้จักการต่อสู้ป้องกันตัว และมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ตลอดจนการเคารพยกย่องครูซึ่งเป็นผู้ฝึกสอน

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจทั้งในด้านการฝึกและการแข่งขัน ปัจจุบันมวยไทยกำลังกลายเป็นกีฬาสากล โดยมีการบรรจุมวยไทยในการแข่งขันกีฬานานาชาติ เห็นได้จากการจัดการแข่งขันชกมวยไทยในฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และมีการนำมวยไทยไปประยุกต์ใช้ในชื่ออื่นๆ เช่น คิกบ็อกซิง มวย K-1 มวย S1 นอกจากนี้บรรดาท่าต่างๆ ของมวยไทย ยังนำมาใช้เป็นท่าในการออกกำลังกายอีกด้วย ถือเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้านหนึ่ง

มวยไทย

ปัจจุบันมวยไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาก มีผู้เข้ามาเรียนมวยไทยในประเทศไทย หรือจ้างครูมวยไทยไปสอนในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย และเกิดองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมวยไทยหลายสมาคม โดยเฉพาะสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมทท.) ที่มี ดร. ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ เป็นนายกสมาคม และดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภามวยโลก มีสมาชิก ๑๒๘ ประเทศ ให้การส่งเสริมมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้มีสถาบันศิลปะมวยไทยแห่งชาติ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่จัดการเรียนการสอนในระบบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา

ประโยชน์ของมวยไทย

มีผู้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของมวยไทยในแง่มุมต่างๆ ไว้ดังนี้

ฟอง เกิดแก้ว กล่าวว่า กีฬามวยไทยมีประโยชน์ ดังนี้

    1) มีความมั่นใจในตนเอง
    2) ทำให้เกิดความกล้าหาญ
    3) มีอำนาจบังคับจิตใจดีขึ้น
    4) มีความสุขุม รอบคอบ และเยือกเย็น
    5) มีความพินิจ พิเคราะห์ รู้จักเหตุผล
    6) มีสมรรถภาพทางกายดี
    7) มีความมานะอดทน
    8) มีเชาวน์ไว ไหวพริบดี ตัดสินใจได้ฉับพลัน
    9) มีความเข้มแข็ง อดทน
    10) มีความสุจริต ยุติธรรม
    11) มีความสนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน
    12) มีความสามัคคี
    13) มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    14) มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
    15) มีความโอบอ้อมอาร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
    16) เป็นพลเมืองดีของชาติ
    17) มีรูปร่างทรวดทรงสง่างาม
    18) สร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย
    19) สามารถป้องกันตนเองและคุ้มครองผู้อื่นในยามมีอุบัติภัยต่างๆ

ชาญณรงค์ สุหงษา กล่าวถึงประโยชน์ของมวยไทยว่า “การฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยามคับขันอีกด้วย นอกจากนี้หากผู้ฝึกมวยไทยได้ฝึกอย่างจริงจัง ก็สามารถเป็นนักกีฬา ที่ทำรายได้ให้แก่ตนเองได้”

ผู้ที่ฝึกมวยไทยจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆ นับตั้งแต่การครอบครู การสาบานตน และหลักการของการฝึกมวย โดยหลักการฝึกมวยนั้น มิได้มุ่งเพียงฝึกฝนให้มีสมรรถภาพในด้านกำลังกาย ความว่องไว ความมีปฏิภาณเท่านั้น แต่มุ่งฝึกจิตใจให้สุภาพ และมีศีลธรรมอันดีด้วย ดังที่ ผล พระประแดง กล่าวไว้ว่า “นักกีฬามวยไทยเป็นผู้รั้งความเสื่อมโทรมของศีลธรรมให้ยับยั้งอยู่ เพราะนักกีฬามวยไทยเป็นผู้มีความตั้งใจ สมัครใจ สามัคคี พร้อมเพรียงหมู่คณะ แพ้ไม่เสียใจ ชนะไม่หลงตัว ไม่อาฆาตแค้น ไม่เยาะเย้ยคู่ต่อสู้ มีวินัยยอมรับคำตัดสินโดยดี ไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้โดยการซ้ำเติมเมื่อคู่ต่อสู้พลั้งเผลอ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น”

มวยไทย

แม่ไม้มวยไทย 

หมายถึง ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สำคัญที่สุด อันเป็นพื้นฐานของการใช้ไม้มวยไทย ซึ่งผู้ฝึกมวยไทยต้องเรียนรู้ และปฏิบัติให้ได้ก่อนที่จะฝึกลูกไม้ถือว่าเป็นการใช้ไม้มวยไทยที่ละเอียดขึ้น บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดแบ่งแม่ไม้มวยไทยออกเป็น 15 ไม้ ได้แก่ 

 • สลับฟันปลา 
 • ปักษาแหวกรัง 
 • ชวาซัดหอก 
 • อิเหนาแทงกริช 
 • ยอเขาพระสุเมรุ 
 • ตาเถรค้ำฝัก 
 • มอญยันหลัก 
 • ปักลูกทอย 
 • จระเข้ฟาดหาง 
 • หักงวงไอยรา 
 • นาคาบิดหาง 
 • วิรุฬหกกลับ 
 • ดับชวาลา 
 • ขุนยักษ์จับลิง 
 • หักคอเอราวัณ

ลูกไม้มวยไทย 

หมายถึง ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่แยกย่อยออกไปจากแม่ไม้ มีลักษณะที่ละเอียดอ่อนมากมายหลายอย่าง ซึ่งผู้ฝึกจะต้องผ่านการฝึกหัดแม่ไม้มวยไทยก่อน จึงจะฝึกลูกไม้ให้ได้ดี บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดแบ่งลูกไม้มวยไทยออกเป็น 15 ไม้ ได้แก่ 

 • เอราวัณเสยงา 
 • บาทาลูบพักตร์ 
 • ขุนยักษ์พานาง 
 • พระรามน้าวศร 
 • ไกรสรข้ามห้วย 
 • กวางเหลียวหลัง 
 • หิรัญม้วนแผ่นดิน
 • นาคมุดบาดาล 
 • หนุมานถวายแหวน 
 • ญวนทอดแห 
 • ทะแยค้ำเสา 
 • หงส์ปีกหัก 
 • สักพวงมาลัย
 • เถรกวาดลาน 
 • ฝานลูกบวบ

วันนี้เราจะพาไป ทำความรู้จักกับ Brand Awareness และเทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่น่าจดจำกันค่ะ ว่าแต่ Brand Awareness จะหมายถึงอะไร มีความสำคัญแบบไหน และเทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่น่าจดจำต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณแล้วค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติม